Baqlar's mobilya, baglars,baqlar,baglar,baqlars mobilya,bağlars,bağlar mobilya,baglars oturma grubu,baglars yatak odası,baglars yemek odası,baglars tv unitsi,baglars masa,baglars berjer,baglars sandelye,baglars aksesuar,baglars mersin

KVKK

BAĞLAR MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA SANAYİ

TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 BAĞLAR MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED

ŞİRKETİ (“BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.”), yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi

korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve

hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki

sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında

yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Veri Sorumlusu

BAĞLAR MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED

ŞİRKETİ  

Mersis No                                  : 0-1310-0981-4100019

İnternet Adresi                          : http://baqlars.com.tr/

Telefon Numarası                     : 0(324) 221 33 83  

Adres                                          : Çilek Mah. 63160 Sok.No:5/A Akdeniz/MERSİN

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

         Kişisel verileriniz, BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan

amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 

- Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz

gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.  tarafından ve ’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması,

koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının

belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin

sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

- Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

- Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.‘nin taraf olduğu sözleşmelerin BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. tarafından

eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin

sağlanması amacıyla,

- Mevzuattaki kanunlar uyarınca, BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenmesi gereken ticari

defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,

- Çalışanların, misafirlerin ve BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve

giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

- Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve

BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans

düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan

bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak

amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

- İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin

kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

- Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile

belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

Kişisel Verilerin Aktarılması

        İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate

alınarak:

- Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

- Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

- Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta

SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

- BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını

sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

- Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla bağlı iştirak şirketlerine,

 

- Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması,

program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve

yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

- Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji

şirketlerine,

- Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bağlı şirketlere, şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında

kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,

- Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bağlı şirketlere ve bu

alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında

çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılmaktadır.

I. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

      Kişisel verileriniz BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. veya BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. adına veri işleme

yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan

formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları,

anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile

açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

        Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda

BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan

doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

I. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

      BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi

uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

- Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı

kategorilerini,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz

konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme.

 

        İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin BAĞLAR MOBİLYA LTD.ŞTİ.’nin, Çilek Mah.63160

Sok. No:5/A AKDENİZ/MERSİN TÜRKİYE adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik

ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve

nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme

ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru

yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma

Kurumu’na şikayet yoluna gidebilirler.